گیاهــــــــــه وحشیه کوهم... نه لایق گلدان...

 

مرا به بزم خوشــــــی های خود سـرانه مبر...

 

به سردیــــــــــه خشن سنگ، خو گرفته دلم...

 

مــــــــــــــــــرا به خــــــــــــــــــــــانه مبر...

 

زادگاهــــــــــــــــــــــــــم کــــــوه اســــــت

 

ز زیر سنــــــــــــگی یک روز سر زدم بیرون...

 

به زیر سنـــــــــگی یک روز می شوم مدفون...

 

سرشت سنگــــیه من، آشیانه ی اندوه است...

 

جدا ز یـــــــــــــــــــار و دیارم، دلم نمی خندد...

 

ز من طراوت و شادی و رنگ و بوی مخواه...

 

گـــــــــــــــــــیاه سنگی کوهم، در انتظار بهار...

 

مرا نوازش و گرمـــــــــی، به گریه می آرد...

 

مرا به گریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه میار!

  
يکشنبه ششم 10 1388
X